پرادزنده سیگنال برای گراف ها (تصاویر)

عنوان انگلیسی: Signal Processor for Graphs (Pictures)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۴۰کلید واژه ها:Convolutiondata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexportfunctional analysisgraphgui signal processingimportpictureانبار دادهبینایی ماشینپایگاه Read More →

سیگنال PWM برای کارت صدا

عنوان انگلیسی: PWM Signal from SoundCardزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۹کلید واژه ها:applicationdaqDAQ Carddata acquisitionDiodeexamplemeasurementmodulationPulse-Width ModulationPWMpwm soundcard positioning mechatronicsignal processingادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات Read More →

اندازه گیری و یافتن قله ها

عنوان انگلیسی: Peak finding and measurementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۷کلید واژه ها:analytical chemistrychemistryCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginstrumental analysispeak detectionphysicstomاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل Read More →

تابع کد گذاری اختلاف فاز (PSK)

عنوان انگلیسی: phase shift keying functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۷کلید واژه ها:Communicaton SystemdemodulationDigital ModulationPhase-Shift Keyingpskتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی Read More →

شبیه سازی PMSM

عنوان انگلیسی: PMSM simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۰کلید واژه ها:automationautomotivecontrol designControl SystemsControl theorymeasurementsignal processingsimulationsimulinkSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه کنترلشبیه سازی Read More →

شبیه ساز شکل موج ECG

عنوان انگلیسی: ECG Waveform Simulatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۷۱کلید واژه ها:۳۳۵۲۱a33522aautomationBiomedical EngineeringbiotechECGecg arbecg arbitrary waveformecg simulationecg waveformekg waveformElectrocardiographyelectrocardiography waveformInstrument Controlmeasurementابزار دقیقپردازش سیگنال های Read More →

تابع fSGolayFit برای طراحی فیلتر در محیط متلب

عنوان انگلیسی: fSGolayFiltزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۶۴کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاanalysiscmexfilterfilter analysisFilter Designmulti threadsavitzky golaysignal processingsmoothingپردازش سیگنالسیگنال ها و سیستم هاطراحی Read More →