تست رویه Mann-Kendall جمع شونده

عنوان انگلیسی: Cumulative Mann-Kendall trend testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۸۴کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxmann kendallnon parametric teststatisticstrend testWeatherآلودگی هوااتمسفراطلاعات زیستیاقلیمبیوانفورماتیکپیش بینی آب و هواتحلیل Read More →

کنترل و شبیه سازی سیستم الکتریکی خودرو

عنوان انگلیسی: Automotive Electrical System Simulation and Controlزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۵۱کلید واژه ها:alternatorAutomative Electrical Systemautomotivebatterycontrol designdemoelectricallead acidleadacidoptimizationsimulationsimulinkvehicleبرق خودروخودروخودروسازیسیستم برق خودروصنعت خودروسازیطرحی سیستم Read More →

m1278750-device-control-using-speech

عنوان انگلیسی: Diagrams of Thermodynamic State of Waterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۹کلید واژه ها:Entropyinformation theoryآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان Read More →

طراحی نازل دو بعدی

عنوان انگلیسی: ۲-D Nozzle Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۶۷کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتaerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcfdcompressible flowcomputational fluid dynamicscurvilinear mesheuler equationsfinite volume methodfluid dynamicsgas Read More →

ترسیم چارت (نمودار) ISA در متلب

عنوان انگلیسی: ISA chartزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۰کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaltitudeatmosphereisarelativerelative temperaturestandardسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →