برازش منحنی چند جمله ای

عنوان انگلیسی: Polynomial Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۵۵کلید واژه ها:Curve FittingdataFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationpolynomialssimulationاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون یابیمدل Read More →

ترفندهای متلب

عنوان انگلیسی: MATLAB Tips and Tricksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۴۵کلید واژه ها:articlearticlesConvolutionfunctional analysishelphintsmatlabpapertexttipstoolstrickstutorialwhitepaperبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتترفندهای متلبMATLAB Tips and Tricks Read More →

لیست کردن کدک های ویدئو، FourCC

عنوان انگلیسی: List Video Codecs, FourCCزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۶۳کلید واژه ها:avifilecccodeccodecscodingcompresso rcompressorsdivxencodeencoderEncodingfourfourccindeoInformation Securitymrlemsvcregisteryvideovideocodecxvidامنیت اطلاعاترمزگذاریرمزنگاریفناوری اطلاعاتکدگذاریکدگذاری اطلاعاتکدینگمهندسی مخابراتلیست کردن کدک های ویدئو، FourCCList Read More →

GODLIKE- یک بهینه ساز تک منظوره و چند منظوره قوی

عنوان انگلیسی: GODLIKE – A robust single- and multi-objective optimizerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۳۷کلید واژه ها:classesCrossoverdeDifferential Evolutiongenetic algorithmglobal optimizationMetheuristicsMulticriteria Optimizationmultiobjectivemultiobjective optimizationmutationoptimizationParticle Swarm OptimizationpsoSASimulated Read More →

رسم یک سطح از داده های X-Y-Z در ۳D

عنوان انگلیسی: Plot a surface through X-Y-Z data in 3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۷۷کلید واژه ها:۳d datacolormapCurve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationmeshgridsurftriscatteredinterpxyzاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

مدل فارماکوسینتیک بر اساس فیزیولوژی برای SimBiology

عنوان انگلیسی: Physiologically-based Pharmacokinetic (PBPK) model for SimBiologyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۱۵کلید واژه ها:biotechBiotransformationpbpkPharmacokineticspkpdSimBiologysimbiology modelداروسازیداروشناسیزیستزیست‌ترادیسیفارماکوکینتیکفراهمی زیستیکلیرانسمتابولیسمنیمه‌عمرمدل فارماکوسینتیک بر اساس فیزیولوژی برای SimBiologyPhysiologically-based Pharmacokinetic Read More →

بلوک اندازه گیری عامل توان

عنوان انگلیسی: Power Factor Measurement Blockزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۵کلید واژه ها:Communicationscontrol designdemofile id 40461measurementmodelingPower Factorsimulinkپارامتر قدرتپارامترهای الکتریکیتوان الکتریکیتوان راکتیوتوان ظاهریتوان واقعیضریب توانفاکتور Read More →