ویژگی های تصویر GAbor

عنوان انگلیسی: Gabor Image Featuresزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۹۳کلید واژه ها:AIAI in MATLABArtificial Intelligencegabor texture featuresimage processingIntelligent SystemsMachine Intelligencetexture analysisسیستم های هوشمندعلوم کامپیوترکاربرد Read More →

نویسنده فایل جدول PZFlex

عنوان انگلیسی: PZFlex Table File Writerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۹کلید واژه ها:data importflex table filesflxtblImage Acquisitionimage importationimage processingpzflexاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری Read More →

نمونه برداری تصویر ؟

عنوان انگلیسی: Log-polar image samplingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۱۷کلید واژه ها:active visioncomputer visionDigital Image Processingfoveal visionimage analysisimage processingimage resamplingimage transformlogpolarبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

کوانتیزاسیون رنگ

عنوان انگلیسی: Color Quantizationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۶کلید واژه ها:Color ReductionColor Reduction in MATLABImage Color Reductionimage processingquantizationکاهش تعداد رنگکاهش تعداد رنگ در تصاویرکاهش Read More →

هاسدورف (جعبه-شمارش) ابعاد فراکتال

عنوان انگلیسی: Hausdorff (Box-Counting) Fractal Dimensionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۰کلید واژه ها:box counting to boundarycomputer visionDigital Image Processingfractalimage descriptorsimage processingبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

فیلتر هدایت شونده

عنوان انگلیسی: Guided Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۴۹کلید واژه ها:computer visionDigital Image Processingedgepreservingfilteringhaze removalhdr compressionimage mattingimage processingjoint bilateral filternoise reductionبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش Read More →

دموی روح مانند شدن تصویر

عنوان انگلیسی: Ghosting Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۹۲کلید واژه ها:applicationapplicationsaquistionexampleguiimageImage Acquisitionimage acquistionimaqاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش تصویرتصاویر دیجیتالتصویر برداری Read More →

خطوط فعالیت Chan Vese بدون لبه

عنوان انگلیسی: Chan Vese Active Contours without edgesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۲۴کلید واژه ها:active contourchan vesecomputer visiondemoDigital Image Processingimage forceimage processinglevel setsmultiphasemumford and Read More →

قطعه بندی رنگ ها

عنوان انگلیسی: Color Segmentationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۶۹کلید واژه ها:colorImage Acquisitiontoolbox demowebinar color image segmentationاکتساب تصویراکتساب عکساندازه گیری الکترونیکیاندازه گیری الکتریکیاندازه گیری تصویرپردازش Read More →