فاز تقویت خوشه (CR)

عنوان انگلیسی: Cluster Reinforcement (CR) phaseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۱۹۷کلید واژه ها:cluster reinforcementcrdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasehighdimensional dataimage processingself organizing mapSelf-Organizing MapsSOMvisualizationانبار Read More →

الگوریتم انتظار مشروط متناوب (ACE)

عنوان انگلیسی: Alternating Conditional Expectation algorithm (ACE)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۱۴کلید واژه ها:acealternating conditional expectationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseestimationmodelingnonparametricoptimizationsignal processingstatisticssystem identificationآمارانبار دادهپایگاه Read More →

آزمایشگاه پردازش تصویر

عنوان انگلیسی: Image processing laboratoryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۹کلید واژه ها:color balancing filterCommunicationsCompressionCompression in MATLABcosine transformData Compressiondctguiimage processingjpeg transformالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده Read More →

هفت بخش سازنده تصویر

عنوان انگلیسی: Seven Segment image creatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۷کلید واژه ها:control designdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedemogameseven segmentsevensegmentانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده Read More →

تصویر بیضی گون ۳D

عنوان انگلیسی: image ellipsoid 3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۲کلید واژه ها:ellipsoidimage analysisimage processinginertiaSlicerSlicer in MATLABSlicer در متلبابزار برشاسلایسر در متلببرشبرش در MATLABبرش در Read More →

آنالیز شاخص تصویر فراطیفی

عنوان انگلیسی: Hyperspectral Image Index Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۹۵۱کلید واژه ها:Entropyergashyperspectral image analysisimage comparisonimage indicesindexinformation theoryrasermseSpreadsheetSPSSآنتروپیاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتجدولجدول Read More →

latexcmd

عنوان انگلیسی: latexcmdزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۰۴کلید واژه ها:Applications of Fixed-Pointarraydata exportdata importexportFixed-PointFixed-Point ToolboxLaTeXmatrixpolynomialprettyprinttableTeXالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار نقطه ثابتکاربردهای Read More →

IMAQMOTION – تشخیص حرکت ،‌ دریافت تصویر

عنوان انگلیسی: IMAQMOTION – Image acquisition motion detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۴کلید واژه ها:applicationexampleface detectionFace recognitionImage Acquisitionimage processingimaqmotion image acquisition toolbox video motionاکتساب Read More →