داده خوان باینری Agilent 8753-8720 VNA

عنوان انگلیسی: Agilent 8753-8720 VNA Binary Data Readزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۸کلید واژه ها:automationInstrument Controlnetwork analyzerابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده Read More →

داده خوان اسکی Agilent 8753-8720 VNA

عنوان انگلیسی: Agilent 8753-8720 VNA ASCII Data Readزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۸کلید واژه ها:automationInstrument Controlnetwork analyzerابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده Read More →

باس واسط با هدف کنی KPIB

عنوان انگلیسی: KPIB — Kenny-Purpose Interface Busزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۰۸۵کلید واژه ها:automationInstrument ControlkeysightmeasurementTemperature Controlابزار دقیقترمودینامیکترموستاتتغییر دماخودکار سازیدمادمای محیطسیستم کنترلسیستم کنترل حرارتشبکه عصبیکنترل Read More →

دموی HP 8510C

عنوان انگلیسی: HP 8510C Demoزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۵۳کلید واژه ها:agilent analyzer application example gpib hp hpib instrument serialautomationInstrument Controlابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →

تحلیل گر دینامیکی (پویای) سیگنال ۳۴۴۱۱A

عنوان انگلیسی: Dynamic Signal Analyzer 34411Aزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۳۷۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomationcontrol designdistortion analysisdmmdynamic signal analyzerInstrument Controlmeasurementpower linesignal processingvibrationابزار دقیقارتعاشارتعاش Read More →

پایایی (ثبات) تحلیل کننده ۹۳۲۳۰A

عنوان انگلیسی: Stability Analyzer 53230Aزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۳کلید واژه ها:۵۳۲۳۰aAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABagilentallan deviationallan varianceclock stabilityhadamardinstrument driverkeysightmeasurementoscillator stabilitysignal source analysisسیستم های پروازیکاربرد Read More →

نمونه خواندن دیتای باینری PNA

عنوان انگلیسی: PNA Binary Data Read Exampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۷۹کلید واژه ها:applicationautomationexampleInstrument Controlpna n5230a e8364b e8362b e8363b e8361a n5242aابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه Read More →