مولفه طیفی پرتو

عنوان انگلیسی: Beam Spectral Elementزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۹۹کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABbeamdynamicelementspectralstiffnessسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب در Read More →

سیستم aero2vr

عنوان انگلیسی: aero2vrزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۲کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneeulerflightorientationrotationvirtualاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

تسریع در طراحی هواپیما

عنوان انگلیسی: Accelerating aircraft designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۲۶کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceaerospace blocksetAerospace EngineeringAerospace in MATLABaerospace toolboxaircraftairplanedigital datcomweb viewاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های Read More →

مختصات منحنی الخط

عنوان انگلیسی: Curvilinear Coordinatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۷۴کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABanalyzecurvilinear coordinatessymbolic mathtensor analysisرسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

معادله منحنی بر روی یک عکس (تصویر)

عنوان انگلیسی: equation of curve on pictureزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۵کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABcurve equationfig2realpictureplynomialسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

تولباکس (جعبه ابزار) قدرت بازتاب زمین

عنوان انگلیسی: Earth Albedo Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۰۷کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABearth albedoreflectionsatellite datasunlightسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

DCM برای زوایای اویلر

عنوان انگلیسی: DCM from Euler anglesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۵کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdirection cosine matrixrotations around xrollypitch and zyawسیستم های پروازیکاربرد Read More →

دینامیک پرواز یک هواپیمای ساخت شرکت Cessna

عنوان انگلیسی: Flight Dynamics of a Cessnaزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۹۲کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftairplaneceilingcessnaclimbdynamicsflightglidegparangeاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهسیستم های پروازیفضانوردیکاربرد متلب Read More →