شبیه سازی دینامیک کانتور گرداب کیرشهف

عنوان انگلیسی: Kirchhoff Vortex Contour Dynamics Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۵کلید واژه ها:chemistrykirchhoff vortex contour dynamics 2d fluids ellipse ellipticalOscillatorphysicsاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج Read More →

تولید کننده مسیر های دو بعدی ؟؟

عنوان انگلیسی: ۲D random paths generator integrating leg’s contraintsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۴کلید واژه ها:Bellmandynamic programminglegs contraintsmarkov decision processOptimal Controlrandom pathsshortest pathutilitiesالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم Read More →

نمونه برداری باقی مانده تطبیقی ​​برای توابع پایه ای شعاعی

عنوان انگلیسی: ۲D adaptive residual subsampling for Radial Basis Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۸۱کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلadaptiveburgersDifferential Equationdifferential equationsmeshfreeodeRadial-Basis FunctionsRBFتخمین تابعتوابع Read More →

مقادیر min و max محور مثبت یک ماتریس دو بعدی

عنوان انگلیسی: min and max values plus coordinates of 2D a matrixزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۴۲کلید واژه ها:Communicationsimage processinginformation theorymathematicssignal processingstatisticsاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

شبیه سازی دوبعدی مایع

عنوان انگلیسی: ۲d liquid simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۸۳کلید واژه ها:۲dliquidOscillatorsimulationviscosityvoronoiاسیلاتوربرقجریان متناوبقدرتمدار الکتریکیموج سینوسیموج مربعینوساننوسان ساز غیرخطینوسان‌سازشبیه سازی دوبعدی مایع۲d liquid simulation فرم Read More →

وزش در یک و دو بعد

عنوان انگلیسی: Advection in 1D and 2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۵کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتburgers equationcomputational fluid dynamicsfinite differencefluid dynamicsiitmsimulationTransportationارتباطاتتحلیل حرکت سیالتحلیل دینامیک سیالاتتحلیل Read More →

تابعی برای ساخت هیستوگرام دوبعدی

عنوان انگلیسی: Function to make a 2D histogramزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۱۲کلید واژه ها:۲ dimension visualizationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasehistogramانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

اکتشاف داده های چهار بعدی

عنوان انگلیسی: ۴D data explorationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۴۰کلید واژه ها:۴dcrosssectionsdata explorationgraphicalgraphicstime domainvolumic dataاکتشاف داده های چهار بعدی۴D data exploration فرم عضویت در Read More →