شبیه سازی سلول PV

عنوان انگلیسی: PV cell Simulationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۹کلید واژه ها:control designDiodemodelingsimulationsimulinkادوات الکترونیکیادوات الکترونیکی نیمه هادیادوات نیمه هادیالکترونیکدیودقطعات الکترونیکیمقاومت غیر خطیمهندسی الکترونیکیکسو کنندهیکسوسازشبیه Read More →

تعیین مدل با استفاده از الگوریتم ژنتیک — مدل Forst-Kalkwarf-Thodos

عنوان انگلیسی: Model Determination using Genetic Algorithm — Forst-Kalkwarf-Thodos Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۹۴کلید واژه ها:chemistryCrossoverforstkalkwarfthodos implicit modelgatoolgenetic algorithmglobal optimizationmutationphysicsvapoالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم ازدحام Read More →

انتقالات حرارت تشعشعی (GUI)

عنوان انگلیسی: Radiative heat transfers (GUI)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۸۰کلید واژه ها:”مهندسی سیالاتchemistryHeat TransferHeat Transfer in MATLABphysicsradiation heat transfer view factorانتقال انرژیانتقال حرارتانتقال Read More →

آزمایشگاه GUI اتوماسیون ماشین شناور ؟

عنوان انگلیسی: Laboratory froth flotation machine automation GUIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۰کلید واژه ها:automationcontrollerdaqDAQ Carddata acquisitionfroth flotationguimeasurementmineral processingsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع Read More →

IAPWS_IF97 شکل فرم تابعی بدون لغرش

عنوان انگلیسی: IAPWS_IF97 functional form with no slipزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۸۱کلید واژه ها:chemistrycontrol designenergyengineeringenthalpyEntropyfluid mechanicshydrodynamicsiapwsif97information theorymodelingphysicspowerpropertiessaturatedsimulationsteamsubcooledsuperheatedthermodynamicswaterآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش Read More →

دینامیک سیالات هیدرولیکی

عنوان انگلیسی: Hydraulic Fluidزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۶کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivecontrol designembedded codesimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد متلب Read More →

کد تجزیه و تحلیل داده ها احتمالی لانگومیر

عنوان انگلیسی: Langmuir probe data analysis codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۰کلید واژه ها:chemistryCurve FittingeedfFunction ApproximationFunction Fittinglangmuir probephysicsplasmaplasma potentialplasma temperatureاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و Read More →