برنامه پخش بار مبتنی بر اکسل

عنوان انگلیسی: Excel Based Power Flow Programزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۱۴کلید واژه ها:dataxlsexcel linkfast decoupledLoad FlowMicrosoft Excel and MATLABMicrosoft OfficeMS Excelnewtonraphsonpower flowPower SystemSpreadsheetSPSSآفیسآفیس Read More →

حل‌کننده سیستم معادلات غیرخطی (نیوتون-رافسون)

عنوان انگلیسی: Non-linear equations system solver (Newton Raphsonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۰۷کلید واژه ها:control designCrossovergenetic algorithmmathematicsmutationNewton-Raphsonoptimizationsimulationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه سازیپیدا Read More →

متد نیوتون-رافسون برای ۲ متغیر

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Method for 2 variablesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۶کلید واژه ها:mathematicsmatrixNewton-Raphsonnumerical linear algebrathanks fot thr great code is it possible to Read More →

عمومی سیستم Maglav

عنوان انگلیسی: Basic of Maglav systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۷۱کلید واژه ها:control designmaglav basicpid designroot locusTransportationارتباطاتترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلرانندگیراهکاناللجستیکهدایت ترابریعمومی سیستم MaglavBasic of Maglav Read More →

متد ریشه‌یابی نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson’s Method of Rootfindingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۰کلید واژه ها:any field application that deals with various complicated functiNewton-Raphsonبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا Read More →

فیلتر Dig

عنوان انگلیسی: Dig Filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۵۷کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاautomationcommunicationControl SystemsControl theorydigital filterellipticFilter Designoptimizationsignal processingSystems theoryاتوماسیونپردازش سیگنالسیستم های کنترلسیگنال Read More →