محاسبه کمترین مقدار تابع با الگوریتم ژنتیک

عنوان انگلیسی: Calculating Minimun value on Function Genetic Algorithmsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۱کلید واژه ها:Crossovergenetic algorithmmathematicsminimum calculationmutationoptimizationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه Read More →

حل کننده ماتریس سه‌ قطری بلوک

عنوان انگلیسی: Block tridiagonal solverزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۴۶کلید واژه ها:blockFinite Elementslinear algebramathematicssolversystemtridiagonalاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل عددی معادلات Read More →

بهترین تخمین چند جمله ای به فرم یکنواخت

عنوان انگلیسی: Best polynomial approximation in uniform normزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۲۹کلید واژه ها:approximationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseexchange algorithminterpolationmathematicsmaxnormminimaxoptimizationpolynomialstatisticsuniformانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش Read More →

بارکد خوان

عنوان انگلیسی: barcode readerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۲۱کلید واژه ها:barcodeData AnalysisData Mininggrayscaleimage processingmathematicssignal processingآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز دیتاتحلیل دادهتحلیل دیتاداده کاویهوش تجارییکپارچه سازی داده Read More →

شناسایی مدار

عنوان انگلیسی: Circle Detectionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۹کلید واژه ها:circlefeature extractionfeature selectionHough Transformimage processingmathematicsself_ratingvery goodاستخراج اطلاعات خطوطاستخراج ویژگیپردازش تصویرتبدیل هافتشخی نقطهتشخیص خطتشخیص دایرهفیلتر Read More →

برازش دایره ای (روش Pratt)

عنوان انگلیسی: Circle Fit (Pratt method)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۶۰کلید واژه ها:Curve Fittingfitting curvesFunction ApproximationFunction Fittingimage processingmathematicspick of the weekpotwprobabilityregressionstatisticsاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

فشرده سازی (شانون فانو)

عنوان انگلیسی: Compression (shannon fano)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۸کلید واژه ها:CommunicationsCompressionCompression in MATLABData Compressiondemoguimathematicsshannonshannon fanosimulationsimulinkالگوریتم های فشرده سازیتئوری اطلاعاتفشرده سازیفشرده سازی اطلاعاتفشرده سازی Read More →

روش ترکیبی ذوزنقه برای یکپارچه سازی عددی

عنوان انگلیسی: Composite Trapezoid method for numeric integrationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۶کلید واژه ها:data explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasedemomathematicsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده Read More →

رابط گرافیکی کاربر برای حل معادلات دیفرانسیل معمولی

عنوان انگلیسی: Graphical User Interface for Solving Ordinary Differential Equationsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلdata exportdata importDifferential Equationguiinterpolationmathematicsmatrixmedicalmodelingodeoptimizationpharmaceuticalsimulationstatisticssystem identificationآمارتئوری Read More →