تحلیل ماتریس ساختار نوار دو بعدی MABS2D

عنوان انگلیسی: Matrix Analysis of Two Dimensional Bar Structures MABS2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۴۴کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABapproximationbarelementelementsfeafemfiniteFinite Elementsmatrix analysisstructuresاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

تحلیل ماتریس ساختار نوار سه بعدی MABS3D

عنوان انگلیسی: Matrix Analysis of Three Dimensional Bar Structures MABS3Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۲۲کلید واژه ها:۳daerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABapproximationbarelementelementsfeafemfiniteFinite Elementsmatrix analysisstructurestrussاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

جعبه ابزار FEM برای مکانیک جامدات

عنوان انگلیسی: FEM toolbox for solid mechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۳۰کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential Equationdifferential equationsdynamicsFinite Elementsmodal analysisodePDEsolid mechanicsstaticsاجزای محدودالمان محدودحل Read More →

FEM جامد شش گوش ایزوپارامتریک

عنوان انگلیسی: Isoparametric Hexahedral Solid FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۸کلید واژه ها:Finite Elementsgauss legendrehexahedralisoparametricmechanical modelingsolidاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئیحل Read More →

تحلیل ساختاری ماتریس

عنوان انگلیسی: Matrix Structural Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۵کلید واژه ها:analysisfemfinite elementFinite Elementsframemechanical modelingplanar frameplanar trussspace framespace trussspacestructuresstructureStructure Analysistrussآنالیز سازه‌اجزای محدودالمان محدودتئوری سازه‌هاتحلیل Read More →

تسریع محاسبات المان محدود در متلب

عنوان انگلیسی: Accelerating Finite Element Analysis (FEA) in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۰۶۴کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationfeafemFinite ElementsGrid computingmathematicsMIMDodeParallel Computingparallel computing Read More →

MA Crisfield -غیرخطی Non-linear FEA Ch 2

عنوان انگلیسی: MA Crisfield – Non-linear FEA Ch 2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۶کلید واژه ها:fea finite element analysis nonlinear crisfieldFinite Elementsmechanical modelingاجزای محدودالمان Read More →