راهنمای مثال برنامه نویسی مبتنی وب ؟

عنوان انگلیسی: DotNet Web Example Guide End To End Chapterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۱کلید واژه ها:data exportdemofinanceFinancial Engineeringguimathematicsoptimizationتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم Read More →

گراف متلب

عنوان انگلیسی: MatlabGraphزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۱کلید واژه ها:animationdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabaseDrawinggraphical datagraphicsانبار دادهپایگاه دادهپیمایش دادهپیمایش داده در متلبجستجوی دادهداده کاویکاوش Read More →

آزمایشگاه کنترل

عنوان انگلیسی: CtrlLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۸کلید واژه ها:analysisautomationcontrolControl SystemsControl theorydesignFeedbackRobust ControlStochastic controlSystems theoryاتوماسیونتئوری کنترلتحلیل زمانی سیستم‌های معادلات دیفرانسیلیسیستم پایدارسیستم های کنترلکنترل خطیکنترل Read More →

جدول جاوا javaTable

عنوان انگلیسی: javaTableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۳۹کلید واژه ها:cell arraycell arraysgraphical tablejavajtableSpreadsheetSPSSstructurestableاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهجدول جاوا javaTablejavaTable فرم عضویت در Read More →

NF_NTF تجربی با دیورژانس بتا

عنوان انگلیسی: Practical NMF_NTF with beta divergenceزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۰کلید واژه ها:nmfnonnegative matrix factorizationntfparafacProbabilistic ModelsSASimulated Annealingالگوریتم های فرا ابتکاریبهینه سازیبهینه سازی هوشمندتبرید Read More →

جدول داده بر اساس جاوا

عنوان انگلیسی: Java-based data tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۸کلید واژه ها:exampleexcelgui toolsjavanavigationSpreadsheetSPSStableuitableاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیجی پی‌ اسدادهراهیابیژئودزیسیگنالصفحه گستردهمایکروسافت اکسلمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره اینرم‌افزارهای صفحه Read More →