متلب برای برنامه نویسان کودا

عنوان انگلیسی: MATLAB for CUDA Programmersزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۴کلید واژه ها:gpuGrid computingimage processingMIMDParallel Computingparallel computing toolboxpctSIMDwebinarپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند Read More →

paralize (v2006a)

عنوان انگلیسی: paralize (v2006a)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۶کلید واژه ها:clusterdistributed processingGrid computingMIMDParallel ComputingSIMDutilitiesپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند هسته ایپردازش موازیچردازش خوشه Read More →

واحد DM (واحد داده کاوی)

عنوان انگلیسی: DM Utils (data mining utils)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۰۳کلید واژه ها:Classificationclusteringdata explorationData Exploration in MATLABData Miningdata warehouseDatabasedistance matrixPattern Miningانبار دادهپایگاه دادهپیمایش Read More →

افزایش کارایی مدل mixture گوسی با CUDA

عنوان انگلیسی: Expectation Maximization of Gaussian Mixture Models via CUDAزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۵۵کلید واژه ها:Automatic ClassificationclusteringcudaData MiningEconomicsEconomics in MATLABemexpectation maximizationGaussian MixturegmmgpuGrid computinghpckmeansmachine Read More →

CTrecon-یک تابع بازسازی تصویر داده های موازی بهبود یافته

عنوان انگلیسی: CTrecon-an improved parallel data image reconstruct functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۳۸۶کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisimage processingiradonparallelradonreconstructبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتCTrecon-یک Read More →

مجموعه Mandelbrot با جعبه ابزار محاسبه موازی

عنوان انگلیسی: Mandelbrot set with the parallel computing toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۶۷کلید واژه ها:fractalsGrid computingmandelbrotMIMDParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش چند Read More →

GUI‌ برای شبکه عصبی سلولی

عنوان انگلیسی: GUI for Cellular Neural Networkزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۷۷کلید واژه ها:cellular neural networkcnnfilteringGrid computingMIMDneural netparadigmParallel ComputingSIMDپردازش با کارایی بالاپردازش توزیع شدهپردازش Read More →

listJobs و listTasks

عنوان انگلیسی: listJobs and listTasksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۰کلید واژه ها:Distributed ComputingDistributed Computing in MATLABdistributed processingGrid computingMIMDParallel ComputingSIMDsummary jobs tasksپردازش ابریپردازش با کارایی Read More →

نوسانات فراکتالی سری های زمانی مالی

عنوان انگلیسی: Fractal Volatility of Financial Time Seriesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۴کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmeasurementتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →