تخمین غیرخطی شکل ها

عنوان انگلیسی: Nonlinear Regression Shapesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۸۸کلید واژه ها:least squaresnonlinear regressionregressionshapeآماراستنباط آماریبرازش منحنیتابع توصیفتخمین غیرخطیرگرسیونرگرسیون خطیرگرسیون غیر خطیرگرسیون محلیکمترین مربعات برای Read More →

تخمین غیرخطی شکل ها

عنوان انگلیسی: Nonlinear Regression Shapesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۴کلید واژه ها:least squaresnonlinear regressionregressionshapevibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانتخمین غیرخطی شکل هاNonlinear Regression Shapes Read More →

فیلتر قله

عنوان انگلیسی: Peak Fitterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۷۸کلید واژه ها:chemistryConvolutionCurve FittingDecompositionDeconvolutionFunction ApproximationFunction Fittingfunctional analysisLinear RegressionmeasurementoptimizationPeak Filterpeak fittingphysicsresolutionsignal processingstatisticstime seriesآماراستنباط آماریاقتصاد سنجیانالیز عددیبرازش منحنیبینایی Read More →

برازش دایره ای (روش Kasa)

عنوان انگلیسی: Circle Fit (Kasa method)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۷۸کلید واژه ها:Curve Fittingfitting curvesFunction ApproximationFunction Fittingimage processingoptimizationpick of the weekpotwprobabiltyregressionstatisticsاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه Read More →

تخمین غیرخطی شکل ها

عنوان انگلیسی: Nonlinear Regression Shapesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۳کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittingleast squaresnonlinear regressionregressionshapeاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب Read More →

کنفرانس آنلاین EDU پزشکی – آمار و برازش منحنی

عنوان انگلیسی: BioMedical EDU Webinar – Statistics and Curve Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۳۸کلید واژه ها:biomedialBiomedicalBiomedical EngineeringcodeCurve FittingdatademoeduFunction ApproximationFunction Fittingprobabilitystatisticswebinarاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیبیوالکتریکبیومکانیکبیوموادتجزیه Read More →

حرکت به حداقل مربعات (MLS2D)

عنوان انگلیسی: Moving Least Square(MLS2D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۹۶کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلCurve FittingDifferential Equationinterpolationmoving least squareodeحل ODE در متلبحل عددی ODE Read More →

حرکت حداقل مربعات (MLS1D)

عنوان انگلیسی: Moving Least Square(MLS1D)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۵کلید واژه ها:Curve FittingFunction ApproximationFunction Fittinginterpolationleast squareاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیتجزیه و تحلیل رگرسیونتقریب تابعتقریب منحنیدرون Read More →