ارزیابی فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy Evaluationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۳۱کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFISFISFuzzy Inference systemانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقیسیستم استنتاج Read More →

طراحی کنترل کننده مبتنی بر TCSC

عنوان انگلیسی: TCSC-based Controller Designزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۴۶کلید واژه ها:Adaptive Neuro-Fuzzy Inference SystemANFIScontrol designFISFuzzy Inference systemsimulationsimulinkانفیسپیاده سازی انفیس در متلبسیستم استنتاج عصبی-فازی Read More →