سیگنال های معاملاتی متغیر

عنوان انگلیسی: Flipping Trade Signalsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۸۹کلید واژه ها:demofinanceFinancial Engineeringsimulationتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب در Read More →

نمایشی از تبدیل فوریه

عنوان انگلیسی: Demonstration of Fourier transformationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۲۰کلید واژه ها:daqDAQ Carddata acquisitiondemomathematicsmeasurementsignal processingاندازه گیریاندازه گیری الکتریکیپردازش سیگنالجمع آوری دادهدریافت دادهکارت DAQنمایشی Read More →

اکتشافات کامپیوتر در سیگنالها و سیستمها با استفاده از متلب، ۲E

عنوان انگلیسی: Computer Explorations in Signals and Systems Using MATLAB, 2eزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۱کلید واژه ها:computer exporationsConvolutionfunctional analysislinear systemssignal processingsignal systemssignalsvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتبینایی Read More →

توان مقدار موثر یریع (RMS)

عنوان انگلیسی: Fast root-mean-square (RMS) powerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۰۲کلید واژه ها:Convolutionfunctional analysisinstantaneous amplitudepowerrms powerroot mean squareroot mean square powersignal envelopesignal processingstandard deviationvarianceبینایی Read More →

فیتر قله تعاملی (نسخه ۲٫۲)

عنوان انگلیسی: Interactive Peak Fitter, version 2.2زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۶کلید واژه ها:chemistryCurve FittingDecompositionFunction ApproximationFunction FittingPeak Filterpeak fittingphysicsresolutiontime seriesاستنباط آماریانالیز عددیبرازش منحنیپردازش سیگنالتجزیه Read More →