بازنگری استراتژی های تخصیص دینامیک

عنوان انگلیسی: Review of Dynamic Allocation Strategiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۱کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی Read More →

نمایش های نا محدود با انعطاف کامل

عنوان انگلیسی: Fully Flexible Extreme Viewsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۷۲کلید واژه ها:EntropyfinanceFinancial Engineeringinformation theoryportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل مالیتحلیل Read More →

بازنگری معاملات آماری،‌ هم انباشتگی و اورن اشتاین-اولن بک چند متغیره

عنوان انگلیسی: Review of Statistical Arbitrage, Cointegration, and Multivariate Ornstein-Uhlenbeckزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۲۷کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatistical arbitragestatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی Read More →

مدیریت تنوع

عنوان انگلیسی: Managing Diversificationزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۱کلید واژه ها:EntropyfinanceFinancial Engineeringinformation theoryoptimizationportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتحلیل مالیتحلیل مالی در Read More →

بهبود عملکرد متلب در هنگام حل مسائل بهینه سازی مالی

عنوان انگلیسی: Improving MATLAB performance when solving financial optimization problemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۴۶کلید واژه ها:CrossoverCurve FittingfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxFunction ApproximationFunction FittingGenetic ProgrammingguiMeta-Genetic Programmingmutationoptimizationoption Read More →

عوامل موثر بر تقاضا

عنوان انگلیسی: Factors on Demandزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۸۱کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringportfolio managementquantitative financerisk managementstatisticsتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

شبکه های بیزی کاملا منعطف

عنوان انگلیسی: Fully Flexible Bayesian Networksزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۰۶کلید واژه ها:Bayesian NetworkData Miningmachine learningportfolio managementProbabilistic Modelsquantitative financerisk managementstatisticsداده کاویشبکه بیزیشبکه های احتمالیشبکه Read More →

برآورد ساختار t-کاپیولاها

عنوان انگلیسی: Estimation of Structured t-Copulasزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۰کلید واژه ها:analysisCopulacorrelationestimationmaximizationfinanceFinancial EngineeringisotropymodelingNonlinear Correlationportfolio managementProbablistic Modelquantitative financerisk managementshrinkagestatisticsstructured correlationاحتمالاتتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →