تابع نیوتون-رافسون

عنوان انگلیسی: Newton-Raphson Functionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۵کلید واژه ها:iterationnewtonNewton-Raphsonnewtonraphsonsandeepsuccessive approximationبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا کردن صفر تابعتعین ریشه یک تابعروش اویلرروش نیوتنروش نیوتن Read More →

جعبه ابزار تحلیل جریان توان

عنوان انگلیسی: Power Flow Analysis Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۶۳کلید واژه ها:newton raphson algorthimnewtonraphson algorthimpfatbpower flowpower flow analysisPower Systempower system flowpowersystemflowpq algorthimtoolboxانرژیتوان الکتریکیسامانه Read More →

کالیبراسیون شتاب سنج MEMS با استفاده از مدل نیوتن گاوس

عنوان انگلیسی: MEMS Accelerometer Calibration using Gauss Newton Methodزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۱۹۸کلید واژه ها:accelerometerAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABahrsarduinoautomotiveautonomous controlbiascalibrationestimationgauss newtonimuinsmemsmultirotornavigationnonlinear least squaresoptimizationquadrocopterquadrotorsignal processingtricopterجی Read More →

توابع تحلیل عددی ۱

عنوان انگلیسی: Numerical Analysis Functions 1زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۸کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointbisectionFixed-PointFixed-Point Toolboxfixedpointmathematicsmullernewtonnewtonraphsonnumerical methodsالگوریتم نقطه ثابتالگوریتم نقطه ثابت در متلبجعبه ابزار Read More →

مدل ساختاری اعتبار مرتون (Merton)

عنوان انگلیسی: Merton Structural Credit Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۶۶کلید واژه ها:creditfinanceFinancial Engineeringjacobianmertonmerton modelmtimesxnewton methodnewtonraphsonquantitative financestructural credit modelstructural modelتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →

نیتون-رافسون

عنوان انگلیسی: newton raphsonزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۲۸کلید واژه ها:answer antony chatuapproximationapproximationsfor x2cosyinterpolationit is immediate with the symbolic toolboxiterativemathematicsmupadNewton-RaphsonnewtonraphsonnwPower Systemsinxx2y30انرژیبهینه سازیپیدا کردن ریشهپیدا Read More →

نقطه جوش برای مایعات ایده آل

عنوان انگلیسی: Boiling point for ideal liquidsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۰۱کلید واژه ها:boiling pointChemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical SystemsMATLAB for Chemical Engineersسیستم Read More →

شات غیر خطی

عنوان انگلیسی: Non-linear shotزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۸کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلboundaryDifferential Equationdifferential equationsodeproblemshotحل ODE در متلبحل عددی ODE در متلبحل معادلات Read More →