تحلیل مقایسه ای و مطلق داده Affymetrix

عنوان انگلیسی: Absolute and Comparison Analysis for Affymetrix Dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۶۱کلید واژه ها:affymetrixBioinformaticsBioinformatics Toolboxbiotechcomparison analysisdetectpharmaceuticalsignalsingle array analysisاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل Read More →

Look4

عنوان انگلیسی: Look4زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۶۰کلید واژه ها:Databasedirectoriesfilesh1 linehelplookfornavigationpathsearchجی پی‌ اسراهیابیژئودزیسیگنالمختصات دقیقموقعیت یابیناوبریناوبری ماهواره ایهدایتهدایت رادیوییLook4Look4 فرم عضویت در خبرنامه کدسرا   Read More →

باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۵۴کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →

آنالیز LRE داده های PCR زمان واقعی

عنوان انگلیسی: LRE analysis of Real Time PCR dataزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۸۵۳کلید واژه ها:gene expressionlre analysispcrreal time pcrSpreadsheetSPSSاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای Read More →