روش های اجزای محدود صلب پارامتریک شش ضلعی

عنوان انگلیسی: Parametric Hexahedral Solid FEMsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۷۹کلید واژه ها:Finite Elementshexahedralmechanical modelingsolidthree dimensional analysisاجزای محدودالمان محدودحل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات Read More →

تحلیل ساختاری ماتریس

عنوان انگلیسی: Matrix Structural Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۵۲کلید واژه ها:analysisfemfinite elementFinite Elementsframemechanical modelingplanar frameplanar trussspace framespace trussspacestructuresstructureStructure Analysistrussآنالیز سازه‌اجزای محدودالمان محدودتئوری سازه‌هاتحلیل Read More →

تسریع محاسبات المان محدود در متلب

عنوان انگلیسی: Accelerating Finite Element Analysis (FEA) in MATLABزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۲۶۳کلید واژه ها:”حل عددی معادلات دیفرانسیلDifferential EquationfeafemFinite ElementsGrid computingmathematicsMIMDodeParallel Computingparallel computing Read More →

تحلیل دو بعدی خرپا با استفاده از GUI

عنوان انگلیسی: ۲D Truss Analysis (GUI)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۸کلید واژه ها:femfinite element mathodsFinite ElementsmathematicstrussTruss Analysisاجزای محدودالمان محدودتحلیل خرپاتراسحل عددی معادلات دیفرانسیل با Read More →