فیلم آموزشی رایگان اعداد تصادفی، محاسبات و تحلیل آماری در متلب (بخش یکم)

عنوان انگلیسی:

random numbers and statistics in matlab

توضیحات:

به طور ویژه، در «بسته طلایی فیلم های آموزشی متلب برای علوم و مهندسی»، تاکید بر روی ابزارهای کاربردی و محاسباتی متلب است که در علوم و مهندسی کاربردهای فراوانی دارند. تقریبا هیچ رشته از میان رشته های علوم پایه و رشته های فنی-مهندسی بی نیاز از ابزارهای معرفی شده در این بسته آموزشی نیستند و از این رو، این بسته، که البته مشابهی نیز برای آن تا کنون ارائه نشده است، یک مرجع بی نظیر آموزشی برای دانشجویان، دانشپژوهان و علاقه مندان به متلب و کاربردهای علمی و مهندسی آن است.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:
مقدمه ای بر تولید اعداد تصادفی و نمونه برداری در متلب
تولید اعداد تصادفی گسسته یکنواخت با استفاده از تابع randi
تولید جایگشت تصادفی با استفاده از تابع randperm
انتخاب بدون جایگذاری با استفاده از تابع randsample
تولید اعداد تصادفی پیوسته یکنواخت با استفاده از تابع rand و unifrand
تولید اعداد تصادفی با توزیع نرمال با استفاده از تابع randn
ترسیم هیستوگرام داده های تصادفی با استفاده از دستور hist و histfit
محاسبه میانگین و واریانس، انحراف معیار و سایر گشتاورهای آماری کمیت های تصادفی
امکانات پنجره figure برای نمایش ویژگی های آماری
تولید اعداد تصادفی چند متغیره
نمونه برداری از توزیع نرمال چند متغیره
آنالیز correlation یا همبستگی
آشنایی با مفهوم seed در تولیدکننده های اعداد تصادفی
تولید رشته های تصادفی عمومی با استفاده از RandStream و stream
محاسبه چولگی یا skewness و اوج توزیع یا kurtosis
رگرسیون خطی
آشنایی با ابزار تولید کننده اعداد تصادفی یا randtool
ترسیم تابع توزیع جمعی (cdf) برای نمونه های تصادفی
ابزار برازش توزیع احتمالی یا dfittool
محاسبه ضریب تبیین یا Coefficient of Determination یا R2
تحلیل آماری یک مسئله مدل سازی ساده

مدرس: سید مصطفی کلامی هریس

کلمات کلیدی:
آمار, اعداد تصادفی, اعداد تصادفی چند متغیره, انتخاب, انتخاب بدون جایگذاری, انحراف معیار, اوج توزیع, برازش توزیع احتمالی, تابع توزیع جمعی, ترسیم, توزیع نرمال چند متغیره, تولید اعداد تصادفی, تولید اعداد تصادفی با توزیع نرمال, تولید اعداد تصادفی پیوسته, تولید اعداد تصادفی پیوسته یکنواخت, تولید اعداد تصادفی گسسته, تولید اعداد تصادفی گسسته یکنواخت, تولید جایگشت تصادفی, تولید رشته های تصادفی عمومی, جایگشت تصادفی, داده های تصادفی, رشته های تصادفی عمومی, رگرسیون, رگرسیون خطی, رگرسیون خطی و غیر خطی, ضریب تبیین, محاسبه میانگین, مدل سازی, نمایش ویژگیهای آماری, نمونه برداری, همبستگی, هیستوگرام, واریانس, چولگی, کاربرد متلب در آمار, گشتاور, گشتاورهای آماری, گشتاورهای آماری کمیت های تصادفی

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
http://www.faradars.org/mvrma92022bc

تعداد کلیک:

۶۱۰۲فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک