تاثیر ارتباطات بین خودرویی در جلوگیری از تصادفات زنجیر های در بزرگرا هها

عنوان انگلیسی:

تاثیر ارتباطات بین خودرویی در جلوگیری از تصادفات زنجیر های در بزرگرا هها

توضیحات:

– امروزه استفاده از ارتباطات در بسیاری از خودروها جهت جلوگیری از تصادف مورد توجه قرار گرفته است. تصادفات زنجیره ای به
تصادفاتی اطلاق می شود که چندین خودرو از عقب با یکدیگر برخورد نمایند. در این مقاله تاثیر ارتباطات بین خودرویی در کاهش ای نگونه
تصادفات با استفاده از روابط تحلیلی و شبی هسازی مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده از ارتباطات مخابراتی بین خودروها منجر به تامین زمان
اضافی برای عک سالعمل راننده می گردد و در نتیجه احتمال بروز تصادفات کاهش م ییابد. نتایج ارزیابی انجا مشده نشان می دهد که تجهیز وسایل
به طرز قابل توجهی احتمال تصادف را کاهش م یدهد، به نحوی که حتی در صورت افزایش DSRC نقلیه به تجهیزات رادیویی با برد کوتاه مانند
چگالی خودروها احتمال افزایش تصادف کاهش می یابد. به علاوه با افزایش تعداد خودروهای درگیر در تصادف، تاثیر بهبود ایجا دشده، بیشتر قابل
مشاهده است.

 

تعداد کلیک:

۲۵۴فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک