روش پیشنهادی در بهبود اندازه گیر توان راکتیو TCR با هدف ایجاد کیفیت توان در سیستم های قدرت

عنوان انگلیسی:

روش پیشنهادی در بهبود اندازه گیر توان راکتیو TCR با هدف ایجاد کیفیت توان در سیستم های قدرت

توضیحات:

افزایش روز افزون بارهای غیر خطی در سیستم های قدرت
از یک طرف و لزوم بکارگیری این گونه بارها در شبکه های
قدرت از طرف دیگر باعث خرابی کیفیت توان دراین شبکه
شده است. با خرابی کیفیت توان در سیستم های قدرت عمر
مفید تجهیزات و استفاده بهینه از آنها کاهش یافته و در عوض
تلفات انرژی زیاد خواهد شد. بنابراین برای دسترسی به توان
الکتریکی با کیفیت مطلوب، می توان از جبران کننده های توان
استفاده نمود. در صورتیکه این گونه جبران SVC راکتیو نظیر
کننده درست کنترل شوند قابلیت بهبود پارامترهای مختلف
کیفیت توان را دارا خواهند بود. از طرفی دیگر توسعه صنعت
فولاد سازی در کشورهای در حال توسعه سبب گردیده که
استفاده از چنین بارهایی نظیر کوره های قوس الکتریکی بطور
مستمر زیاد شوند. این گونه بارهای غیر خطی و متغیر بازمان
باعث ایجاد اکثر پدیده های کیفیت توان در سیستم قدرت
می شوند. به منظور مطالعه دقیق چنین سیستم های قدرتی لازم
است بار کوره با دقت لازم و متناسب با حالت واقعی مدل
سازی شوند. تا کنون مدل های متنوع و متعددی در حوزه
.[۱- زمان و فرکانس برای قوس الکتریکی پیشنهاد شده اند [ ۶
اغلب مدل های حوزه زمان بر اساس خطی سازی مشخصه
۴]. همانطور که از اسم این – غیر خطی قوس استوار است [ ۱
مدل های نیز مشخص تقریب زیادی در آنها وجود دارد که این
موضوع باعث گردیده است که مدل از حالت واقعی دور باشد
و در تحلیل سیستم قدرت ایجاد خطا نماید . همچنین مدل
هایی نیز در این حوزه و حوزه فرکانس بر اساس مدار معادل
غیر خطی می باشند که این گونه مدل های برای تحلیلی خاص
استفاده می شوند و قابلیت ایجاد تمام پدیده های کیفیت توان
۶]. لذا در این مقاله به منظور – را در سیستم دارا نمی باشند [ ۵
دسترسی به مدلی که بتواند سیستم قدرت را به حالت واقعی
نزدیک کند از مدل نمونه برداری در حالت واقعی استفاده
نموده است و برای دقت در مدل سازی قوس، فلیکر ولتاژی
بصورت تصادفی برای آن در نظر گرفته است . پس از مدل
سازی کوره قوس و سیستم قدرت به طراحی جبران کننده
به منظور بهبود عملکرد این سیستم پرداخته TCR/FC
می شود. به منظور تحلیل جبران کننده های استاتیکی و بحث
۱۲ ]. در – دینامیکی آنها، تحقیقات مختلفی انجام شده است

تعداد کلیک:

۲۲۹۰فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک