مقایسه کاربردی (MLP) با (ANFIS) در تعیین محل عیب یابی کابل فشار متوسط

عنوان انگلیسی:

مقایسه کاربردی (MLP) با (ANFIS) در تعیین محل عیب یابی کابل فشار متوسط

توضیحات:

شرکت های توزیع تامین انرژی الکتریکی مستمر و با
کیفیت برای مشترکین ضروری می دانند. با توجه به ساختار
شبکه های توزیع از لحاظ طول و در معرض عوامل محیطی،
جغرافیایی بودن و اعمال خاموش یها، جهت عیب یابی
کابل های زمینی بوسیله ماشین عی بیابی، استفاده از روش
پیشنهادی این مقاله بسیار مناسب تر از وضعیت فعلی خواهد
بود.
در این مقاله استفاده از دانش نهفته در داده ها، تلاش بر ای
استخراج روابط ذات ی ب ین آنها و تعم یم آن در موقعیتها ی
دیگر,مبنا ی روشها ی هوشمند است بگونه ای که سیستم
و شبکه عصبی (ANFIS) استنتاج وفقی عصبی- فازی
برای تعیین محل عیب یابی کابل فشار (MLP) مصنوعی
نوعی سیستم خبره با ANFIS ، متوسط استفاده شده است
قابلیت یادگیری است و همانند شبکه عصبی برای مدلسازی
سیستمهای غیرخطی بکار می رود تعیین محل عیب یابی کابل
یک نگاشت غیر خطی است بنابراین توسط شکل موج های
ولتاژ و جریان به عنوان دو ورودی شبکه، جهت یافتن
الگوریتمی با خطای کمتر در تعیین محل عیب می پردازیم

تعداد کلیک:

۷۷۵فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک