تحلیل تسهیم توان میان منابع تولید پراکنده در حالت کاری جزیرهای

عنوان انگلیسی:

تحلیل تسهیم توان میان منابع تولید پراکنده در حالت کاری جزیرهای

توضیحات:

روش کنترل افتی ۱ که برای کنترل تسهیم توان در منابع
تولید پراکنده به کار میرود، دارای کاستیهایی است. در این
مقاله دقت تسهیم توان راکتیو و مسایل پایداری برای منابع
تولید پراکندهای که موازی با هم تشکیل یک ریزشبکه ی
جزیرهای ۲ را دادهاند، بررسی و سپس روشی برای افزایش
دقت تسهیم توان و همچنین افزایش پایداری هر واحد تولید
پراکنده ارایه شده است. برای تایید تحلیل های انجام شده،
فراهم MATLAB/SIMULINK نتایج شبیهسازی در نرمافزار
شده است. این نتایج موید بهبود پاسخ گذرا و کاهش نوسانها
و همچنین افزایش دقت تسهیم توان راکتیو میان واحدهای
تولید پراکنده شده است

تعداد کلیک:

۶۷۳فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک