مدل سازی شینه های کنترل ولتاژ در روش پخش بار پسرو-پیشرو

عنوان انگلیسی:

مدل سازی شینه های کنترل ولتاژ در روش پخش بار پسرو-پیشرو

توضیحات:

روش پسرو – پیشرو یکی از روش های متداول جهت
انجام پخش بار در شبکه های توزیع شعاعی می باشد . باید
توجه کرد که تولیدات پراکنده به طور معمول به شبکه ی
توزیع متصل می شوند. از طرفی حالت عملکرد بعضی از این
تولیدات پراکنده می تواند به صورت کنترل ولتاژ تنظیم شود .
لذا برای مدل سازی این نوع تولیدات پراکنده لازم است
برنامه ی پخش بار شبک هی توزیع توانایی مدل سازی شینه های
کنترل ولتاژ را داشته باشد . تاکنون روش هایی جهت
مدل سازی شینه های کنترل ولتاژ در روش پخش بار پسرو –
پیشرو پیشنهاد گردیده است. در این مقاله روشی جدید برای
این منظور پیشنهاد و پیاده سازی شده است . . اساس این
روش در تزریق توان راکتیو به شینه های کنترل ولتاژ است که
مقدار این توان راکتیو به صورت سعی و خطا و بر اساس
حساسیت اندازه ولتاژ شینه های کنترل ولتاژ به تزریق توان
راکتیو به آن ها در تکرارهای قبلی است. این روش نسبت به
روش های قبلی حجم محاسبات پایین تر و نیز سرعت
همگرایی بالاتر دارد.

تعداد کلیک:

۱۱۰۷فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک