بررسی و ارزیابی مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در صنعت برق

عنوان انگلیسی:

بررسی و ارزیابی مدلهای سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در صنعت برق

توضیحات:

پژوهش حاضر با بهرهگیری از شبکههای عصبی مصنوعی
بهعنوان یک ابزار قدرتمند در مدل سازی روابط (ANN)
غیرخطی، به بررسی و ارزیابی مدل های مختلف سنجش
کیفیت خدمات الکترونیک در صنعت برق پرداخته است. این
مطالعه از حیث هدف، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه
گردآوری دادهها از نوع توصیفی- میدانی به شمار می رود،
روش انجام تحقیق نیز به صورت پیمایشی است . جامعه
آماری مشتمل بر مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان
هرمزگان میباشند که از خدمات الکترونیک این شرکت
استفاده میکنند. در این تحقیق جهت جمع آوری دادهها از
و به منظور (E-S-Qual) پرسشنامه استاندارد ای-اسکوآل
( بررسی و ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک از چهار مدل ۱
سروپروف غیر وزنی ۲) ای-اسکوآل غیر وزنی ۳) سروپرف
وزنی (سروایمپرف) و ۴) ای-اسکوآل وزنی بهکمک شبکه –
های عصبی مصنوعی استفاده گردید . نتایج حاصل از
بکارگیری رویکرد شبکههای عصبی مصنوعی نشان داد که
مدل ای-اسکوال وزنی نسبت به سه مدل دیگر ، با دقت
بیشتری قادر به سنجش کیفیت خدمات الکترونیک در پیش –
بینی رضایت مشترکین شرک ت توزیع نیروی برق استان
هرمزگان میباشد. این امر نشاندهنده وجود مدل های بهتر
برای پیشبینی رضایت مشتریان، در صورت استفاده از
رویکردهای نوین در مدیریت بازار برق و خدمات رسانی
مطلوب به مشترکین است.

تعداد کلیک:

۵۹۲فرم عضویت در خبرنامه کدسرا
 

شما می توانید به منظور اطلاع یافتن از آخرین کدهای منتشر شده در کدسرا، با وارد کردن ایمیل خود در کادر زیر به عضویت خبرنامه کدسرا در آیید.لینک خارجی

این مطلب، که توسط موتور جستجوی کدسرا پیشنهاد شده است، بر روی یک وبسایت دیگر قابل دسترسی است.

برای مشاهده آن، بر روی لینک زیر، کلیک کنید.مشاهده لینک