توابع نقشه خیابان باز

عنوان انگلیسی: OpenStreetMap Functionsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۹۷۷کلید واژه ها:automotivedata importgeographygismappingmatrixmodelingnetworkopenstreetmaproutingshortest pathtoolboxTransportationارتباطاتالگوریتم بلمن-فوردالگوریتم جانسونالگوریتم جستجوی A استارالگوریتم دیکستراالگوریتم فلوید-وارشالترابریتوزیعجابجاییحمل و نقلدرخت کوتاه ترین Read More →

جعبه ابزار CCS

عنوان انگلیسی: CCS Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۶۵کلید واژه ها:distributed processingGrid computingmicrosoft compute cluster server ccs high performance computingMIMDParallel ComputingSIMDtoolboxپردازش با کارایی بالاپردازش Read More →

تولید گزارش چک ها

عنوان انگلیسی: Generate Checks Reportزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۱۰کلید واژه ها:PolyspacereportStatic Code Analysisxmlاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل استاتیک Read More →

MSOCOLOR — رنگ های تم مایکروسافت آفیس

عنوان انگلیسی: MSOCOLOR — Microsoft Office Theme Colorsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۰۲کلید واژه ها:color palettesgraphicsMicrosoft OfficeMicrosoft Office and MATLABnetnet interfacexmlآفیسآفیس و متلبآموزش ICDLآموزش Read More →

استخراح نتایج از فایل خروجی CPLEX

عنوان انگلیسی: Extract solution from CPLEX .sol fileزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۷۴کلید واژه ها:cplexdata importLinear OptimizationLinear ProgrammingLPoptimizationxmlبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی خطیبرنامه نویسی پویابرنامه Read More →

هواشناسی گوگل

عنوان انگلیسی: Google Weatherزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۵۶کلید واژه ها:Weatherxmlآلودگی هوااتمسفراقلیمپیش بینی آب و هواتغییرات آب و هواییجو زمینعلوم فضاییهواهواشناسیهواکرههواشناسی گوگلGoogle Weather فرم Read More →

ماژول physunits از FORTRAN

عنوان انگلیسی: physunits module from FORTRANزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۰۰کلید واژه ها:demodulationdevelopment environmentfortranMATLAB and FORTRAN Interfacemodulationtoolboxunits physunits fortranارتباط متلب و فرترنارتباط متلب و Read More →