مدل سیمیولینک برای سیستم شبکه بیسیم محلی ۸۰۲٫۱۱b PHY

عنوان انگلیسی: ۸۰۲٫۱۱b PHY Simulink Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۶۲۷کلید واژه ها:۸۰۲۱۱ matlabcckCommunicaton SystemDigital Signal Processingdspphysical layer physimulinkwirelesswireless lanپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش Read More →

مبانی شبکه های خانگی

عنوان انگلیسی: Home Networking Basisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۱کلید واژه ها:CommunicationsCommunicaton SystemDigital Signal Processingdspethernethome networkinghomeplughomepnawireless ethernetپردازش دیجیتالپردازش سیگنالپردازش سیگنال دیجیتالپردازش سیگنال گسسته زمانتحلیل Read More →

باندساز IQ

عنوان انگلیسی: IQ Baseband Builderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۳۵۵کلید واژه ها:agilent 33509bagilent 33510bagilent 33511bagilent 33512bagilent 33519bagilent 33520bagilent 33521aagilent 33521bagilent 33522aagilent 33522bautomationbasebandcommunication waveformsCommunicationsCommunicaton Systemguii Read More →