محاسبه وزن ناخالصی با استفاده از روش اندازه دهی کسر سوخت یا Fuel Fraction Sizing

عنوان انگلیسی: Finding Gross Weight using Fuel fraction sizingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۹۸کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABaircraftbreguetdesignendurancefuelmissionrangetogwweightسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی Read More →

کاهش اندازه سوخت

عنوان انگلیسی: Fuel fraction sizingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۶۱کلید واژه ها:Aerospaceaircraftairplanebreguetdesignendurancefuelmissionrangetogwweightاجسام پروازیتحلیل و طراحی هواپیماسفینهفضانوردیمهندسی هوا فضاهوا فضاهوا و فضاهواپیماهوانوردیکاهش اندازه سوختFuel fraction Read More →

یک برنامه PSO (بهینه سازی ازدحام ذرات)

عنوان انگلیسی: A PSO (particle swarm optimization)programزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۰۰۰کلید واژه ها:algorithmanalogycodecontrolmatlaboptimizationparticleParticle Swarm Optimizationprogrampsosimpleswarmtuningآموزش الگوریتم PSOالگوریتم PSOالگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت Read More →

موران

عنوان انگلیسی: Moran’sزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۰۹کلید واژه ها:earthgearylocal morans imorans ispatial autocorrelationSpatial Correlationspatiale autocorrelationآمار ریاضیارتباط مکانیارتباطات وایرلستحلیل داده های مکانیسیستم های ارتباط Read More →

دو کد QC-LDPC وزن ستون گرث ۱۲

عنوان انگلیسی: Girth-twelve column-weight two QC-LDPC codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۶۰کلید واژه ها:codingcoding theoryCommunicationsgirthinformation technologyinformation theoryqcldpcrateاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →

ساختار انعطاف پذیر از کدهای گرث شش QC-LDPC

عنوان انگلیسی: Flexible construction of girth-six QC-LDPC Codesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۵کلید واژه ها:Communicationserrorcorrecting codesinformation theoryاطلاعاتبازیابی اطلاعاتتئوری اطلاعاتتحلیل اطلاعاتکمی سازی اطلاعاتموتور ACموتور القایی Read More →

درصد وزنی یک نمونه را باز می گرداند

عنوان انگلیسی: Returns weighted percentiles of a sampleزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۰۰کلید واژه ها:monte carlopercentileprobabilityquantilestatisticsweightالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →

الگوریتم ادموندز

عنوان انگلیسی: Edmonds algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۷۳۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxedmonds algorithmmaximum branchingmaximum weight treeminimum weight treeاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های Read More →

حداکثر وزن درخت پوشا (بدون جهت)

عنوان انگلیسی: Maximum Weight Spanning tree (Undirected)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۱۲کلید واژه ها:ClassificationclusteringData Mininggraph theoryPattern Miningspanning treeخوشه بندیداده کاویداده کاوی در متلبدیتا ماینینگرگرسیونطبقه Read More →