نتایج جستجو برای «wavelets»

تعداد کلیک: 1887
عنوان انگلیسی: continuous wavelet transform and inverse
لینک: http://codesara.ir/content/m1631967-continuous-wavelet-transform-and-inverse
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1631967
تعداد کلیک: 2146
عنوان انگلیسی: Gabor filtering on an image
لینک: http://codesara.ir/content/m1337386-gabor-filtering-on-an-image
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1337386
تعداد کلیک: 2951
عنوان انگلیسی: Function Approximation
لینک: http://codesara.ir/content/m1423403-function-approximation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1423403
تعداد کلیک: 4353
عنوان انگلیسی: Face Detection System
لینک: http://codesara.ir/content/m1354214-face-detection-system
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1354214
تعداد کلیک: 649
عنوان انگلیسی: A Numerical Tour of Signal Processing
لینک: http://codesara.ir/content/m1116067-numerical-tour-of-signal-processing
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1116067

ابزار فشرده سازی مبنی بر موجک دو متعامد