ابزار فشرده سازی چند مرحله ای مبتنی بر تبدیل موجک

عنوان انگلیسی: P-Stage Wavelet Compression Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۶۷۶کلید واژه ها:CompressionCompression in MATLABConvolutionData CompressionFourier Transformfunctional analysisimage compressionimage processingjpegjpeg2000mathematics applicationssignal processingwaveletsالگوریتم های فشرده Read More →

Image Denoising with Parametric Wavelet Dictionary

عنوان انگلیسی: Image Denoising with Parametric Wavelet Dictionaryتعداد کلیک: ۹۴۳کلید واژه ها:Bspline waveletEquiangular Tight Framegenetic algorithmimage denoisingImage Denoising with Parametric Wavelet DictionaryImage Denoising with Parametric Read More →

ابزار فشرده سازی مبنی بر موجک دو متعامد

عنوان انگلیسی: Biorthogonal Wavelet Compression Toolزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۷۹کلید واژه ها:biorthogonal waveletsCompressionCompression in MATLABConvolutionData Compressiondata processingFourier Transformfunctional analysisimage compressionimage processingjpegjpeg2000mathematicsmathematics applicationsnumerical methodssignal Read More →

Wavelet Coefficient Quantization for Blind Image Watermarking

عنوان انگلیسی: Wavelet Coefficient Quantization for Blind Image Watermarkingتعداد کلیک: ۱۰۳۶کلید واژه ها:blind watermarkingblock coefficientwaveletWavelet Coefficient Quantization for Blind Image WatermarkingWavelet Coefficient Quantization for Blind Read More →