نتایج جستجو برای «volatility»

تعداد کلیک: 397
عنوان انگلیسی: Historical Volatility
لینک: http://codesara.ir/content/m1387989-historical-volatility
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1387989
تعداد کلیک: 249
عنوان انگلیسی: Example of Volatility Pumping
لینک: http://codesara.ir/content/m1384028-example-of-volatility-pumping
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1384028
تعداد کلیک: 1276
عنوان انگلیسی: Merton Structural Credit Model
لینک: http://codesara.ir/content/m1391173-merton-structural-credit-model
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1391173
تعداد کلیک: 1338
عنوان انگلیسی: Hodrick-Prescott Filter
لینک: http://codesara.ir/content/m1304389-hodrick-prescott-filter
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1304389
تعداد کلیک: 1685
عنوان انگلیسی: Heston Option Pricer
لینک: http://codesara.ir/content/m1387656-heston-option-pricer
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1387656
تعداد کلیک: 1206
عنوان انگلیسی: Estimation for Hidden Processes
لینک: http://codesara.ir/content/m1175240-estimation-for-hidden-processes
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1175240

تولباکس و جعبه ابزار ARMAX-GARCH-K برای تخمین، پیش بینی، شبیه سازی و تحلیل ارزش در معرض خطر