الگوریتم ویتربی پیشرو

عنوان انگلیسی: Forward Viterbi Algorithmزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۶۱کلید واژه ها:Bellmandynamic programminghidden markov modelmarkov decision processOptimal Controlviterbi algorithmبرنامه ریزی پویابلمنبهینه سازی دینامیکیفرایند تصمیم Read More →

پیدا کردن مایه اصلی (موتیف)

عنوان انگلیسی: Motif Findingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۷۷کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxcombinatoricsmatchmotifpatternprobabilisticsequenceviterbiاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست شناسی Read More →

تصمیم گیری سخت کدگذاری-کدگشایی پیچشی

عنوان انگلیسی: hard decision convolutional coding_decodingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۸کلید واژه ها:ber curvecoding theoryCommunicationsConvolutionconvolutional codingcv codefunctional analysisinformation theoryviterbiاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتئوری اطلاعاتتحلیل Read More →

کد گذار پیچشی و تصمیم گیری سخت کدگشای ویتربی

عنوان انگلیسی: Convolutional Encoder and Hard Decision Viterbi Decoderزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۳۰کلید واژه ها:codingcoding theoryCommunicationsConvolutionconvolutional encoderfunctional analysisinformation theoryviterbi decoderاطلاعاتبازیابی اطلاعاتبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

کد های شبیه سازی IS-95

عنوان انگلیسی: IS-95 Simulation Codeزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۵۷کلید واژه ها:cdmachannelCommunicaton Systemis95static channelwirelesswireless communicationتحلیل سیستم های مخابراتی در متلبسیستم مخابراتیسیستم های مخابراتیطراحی سیستم Read More →

مدل شبکه بیسیم محلی IEEE 802.11a

عنوان انگلیسی: IEEE 802.11a WLAN modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۹۱۹کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم ها۸۰۲۱۱۸۰۲۱۱aadaptive modulation and codingadative modulation and coding over Read More →