نتایج جستجو برای «video»

تعداد کلیک: 1010
عنوان انگلیسی: Embed image to video
لینک: http://codesara.ir/content/m1802907-embed-image-to-video
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1802907
تعداد کلیک: 1667
عنوان انگلیسی: Motion Detection in Live Video Stream
لینک: http://codesara.ir/content/m1483808-motion-detection-in-live-video-stream
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1483808

ضبط و ذخيره ويدئو با هر مدت زمان با استفاده از وب كم