بررسی صحت کد ها با استفاده از RTDX

عنوان انگلیسی: Code Verification using RTDXزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۵۹کلید واژه ها:Applications of Fixed-PointCode VerificationCode Verification in MATLABDigital Signal ProcessingdspEmbedded Centerfirmware ti dsp Read More →

هشداردهنده ایمیل

عنوان انگلیسی: EmailNotifierزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۲۸کلید واژه ها:Polyspacepolyspace emailStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل استاتیک کدخطاهای Read More →