درایور حرکت برای SimMechanics

عنوان انگلیسی: Motion Driver for SimMechanicsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۳۰کلید واژه ها:modelingsimmechanicssimulationسیستم مکانیکیشبیه سازیشبیه سازی رباتشبیه سازی سخت افزارشبیه سازی سیستم های مکانیکیشبیه Read More →

اسپیکل بدون اتصال برپایه سرعت سنج

عنوان انگلیسی: Noncontact Speckle-Based Velocity Meterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۰۳کلید واژه ها:Convolutioncorrelationfftfunctional analysisgrayscaleimagelasermean square errormenuradonrotationtransformvelocityبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی برقهمگشتاسپیکل بدون اتصال Read More →

کالمن معادل فیلتر پایین گذر

عنوان انگلیسی: Kalman equivalent lowpass filterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۶۹۷کلید واژه ها:automationconstant velocityControl SystemsControl theorykalmankalman filterlowpass filterSystems theorytarget trackingاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی Read More →