نتایج جستجو برای «value at risk»

تعداد کلیک: 4391
عنوان انگلیسی: Risk and Asset Allocation
لینک: http://codesara.ir/content/m1188772-risk-and-asset-allocation
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1188772
تعداد کلیک: 2081
عنوان انگلیسی: Financial Seminar Demos
لینک: http://codesara.ir/content/m1384795-financial-seminar-demos
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1384795
تعداد کلیک: 680
عنوان انگلیسی: PortVaR
لینک: http://codesara.ir/content/m1393700-portvar
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1393700
تعداد کلیک: 3413
عنوان انگلیسی: Mining Economics with MATLAB
لینک: http://codesara.ir/content/m1305157-mining-economics-with-matlab
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1305157

محاسبه ارزش در معرض خطر تاریخچه ای