اعتبار سنجی خودکار نرم افزار

عنوان انگلیسی: Automatic validation of softwareزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۱۸کلید واژه ها:developmentdevelopment environmentprogrammingReport Generatorsoftwaretestingunit testingvalidationارائه گزارش در متلبپایگاه دادهساخت گزارشقابلیت گزارش گیریگرفتن خروجیگزارشگزارش Read More →

قالب های بچ Polyspace

عنوان انگلیسی: Polyspace Batch Templatesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۶۷کلید واژه ها:batchbatch downloadlaunchPolyspacepolyspace batchscriptsstatic analysisStatic Code Analysissummarytemplatesاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه Read More →

log4matlab

عنوان انگلیسی: log4matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۵۳۷کلید واژه ها:apacheclass debuggingconsole debugdebugdebug messagesdebuggingerrorerror checkinglog4cxxlog4jloggerlogging to fileProject Managementsave errorstesttestingwarnwarningپروژهتحلیل ساختارمندتحلیل سامانه‌هاتحلیل نیازمندی‌هاکنترل پروژهکیفیتمدل سازیمدل های Read More →

Polyspace برای GPS

عنوان انگلیسی: PolyspaceForGPSزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۷۵۳کلید واژه ها:Polyspacepolyspace plugin gps adaStatic Code Analysisاستاتیکبررسی کد منبعتجزیه و تحلیلتجزیه و تحلیل استاتیکتجزیه و تحلیل Read More →