نتایج جستجو برای «uncertainty»

تعداد کلیک: 1140
عنوان انگلیسی: Linear Regression with Errors in X and Y
لینک: http://codesara.ir/content/m1544628-linear-regression-with-errors-in-x-and-y
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1544628
تعداد کلیک: 1781
عنوان انگلیسی: Imprecise probability propagation Toolbox
لینک: http://codesara.ir/content/m1188449-imprecise-probability-propagation-toolbox
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1188449

در نظر گرفتن عدم قطعیت جغرافیایی در بهینه سازی مکانی