تابع انتشار خطا برای آرایه های داده ها

عنوان انگلیسی: Error propagation function for data arraysزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۰۲کلید واژه ها:Error Propagationmeasurementphysicsuncertaintyآموزش سیستم های یادگیرندهانتشار خطاروش های آموزش نظارت شدهروش Read More →

دانلود رایگان پایان نامه: الگوریتم ACO/F-Race: ترکیب الگوریتم ACO و روش های سرعت بخشی برای حل مسائل بهینه سازی ترکیبیاتی دارای عدم قطعیت

عنوان انگلیسی: Thesis: ACO/F-Race: Ant Colony Optimization and Racing Techniques for Combinatorial Optimization Under Uncertainty تعداد کلیک: ۹۴۷کلید واژه ها:ThesisUniversite Libre de Bruxellesپایان نامهدانلود پایان Read More →

برازش مربعات غیرخطی غیرتحلیلی تعمیم یافته chi

عنوان انگلیسی: Generalized Nonlinear Non-analytic Chi-Square Fittingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۲۴کلید واژه ها:chisquaredatamonte carlononanalyticnonlinear fittingoptimizationالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی Read More →