پایگاه داده و تطبیق UAV

عنوان انگلیسی: UAV Matching and Data Baseزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۸۸کلید واژه ها:aerodefaeronauticsAerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABdata basemicrominiuavسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا Read More →

آنالیز (تجزیه و تحلیل) عددی یک سیستم چرخنده تیغه ای (ملخک) دو محور با جهت های چرخش متضاد

عنوان انگلیسی: Numerical Analysis of a Coaxial Counter-Rotating Rotor Blade Systemزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۵۴۴کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABmathematicsmodelingoptimizationsimulationسیستم های پروازیکاربرد متلب Read More →