بهینه سازی خرپا با FSD و SLP

عنوان انگلیسی: Optimize Truss by FSD and SLPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۱۶کلید واژه ها:fully stress designLinear OptimizationLinear ProgrammingLPoptimizationoptimize trusssequential linearبرنامه ریزی پویابرنامه ریزی Read More →

برنامه های کاربردی تجزیه و تحلیل پرتو و خرپا

عنوان انگلیسی: Beam and Truss Analysis utilitiesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۰۷کلید واژه ها:beamchemistryfunctionsguiphysicsstaticstrussTruss Analysisتحلیل خرپاتراسخرپاساختمانسازهسطوح هندسیمعماریمهندسی عمرانمهندسی مکانیکنیروی کششیبرنامه های کاربردی تجزیه و Read More →

تحلیل ساختاری ماتریس

عنوان انگلیسی: Matrix Structural Analysisزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۸کلید واژه ها:analysisfemfinite elementFinite Elementsframemechanical modelingplanar frameplanar trussspace framespace trussspacestructuresstructureStructure Analysistrussآنالیز سازه‌اجزای محدودالمان محدودتئوری سازه‌هاتحلیل Read More →

تحلیل دو بعدی خرپا با استفاده از GUI

عنوان انگلیسی: ۲D Truss Analysis (GUI)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۱۵کلید واژه ها:femfinite element mathodsFinite ElementsmathematicstrussTruss Analysisاجزای محدودالمان محدودتحلیل خرپاتراسحل عددی معادلات دیفرانسیل با Read More →

دینامیک برخی از مدل های سیستم کلاسیک

عنوان انگلیسی: Dynamics of Some Classical System Modelsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۷۵کلید واژه ها:animated responsedyneditors pickmathematicsmechanical modelingvibrationارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوساندینامیک برخی Read More →