ترجمه DNA

عنوان انگلیسی: dnaTranslateزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۸۲کلید واژه ها:bioBioinformaticsBioinformatics Toolboxbiologybiotechdnadna translationfunctiongenometranslatetranslationاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس بیوانفورماتیکزیست داده ورزیزیست شناسیزیست شناسی Read More →

تقسیم چندجمله ای – فرم مشتق شده کانولوشن

عنوان انگلیسی: Polynomial division – derived form covolutionزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۱کلید واژه ها:Convolutionconvolution polynomial divisionfunctional analysislong polynomial divisionsynthetic polynomial divisionبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

DNAmusic3 -موسیقی زنده با Takahashi و Miller

عنوان انگلیسی: DNAmusic3 – The life music by Takahashi and Millerزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۴کلید واژه ها:Bioinformaticsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegameاطلاعات زیستیانبار Read More →

DNAmusic2 -موسیقی زنده با King و Angus

عنوان انگلیسی: DNAmusic2 – The life music by King and Angusزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۳۹کلید واژه ها:Bioinformaticsdata explorationData Exploration in MATLABdata warehouseDatabasegameاطلاعات زیستیانبار Read More →