“تبدیل براورد سخت “

عنوان انگلیسی: estimateRigidTransformزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۳۳کلید واژه ها:۳dabsolute orientationalignmentcomputer visionDigital Image Processingimage processingpoint cloudrigidrigid transformationtransformationبینایی کامپیوتریبینایی ماشینیپردازش تصویرپردازش تصویر دیجیتالچشم الکترونیکیسیستم های Read More →

NF2FF

عنوان انگلیسی: NF2FFزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۲۸۷کلید واژه ها:antenna measurementsautomationfar fieldInstrument Controlnear fieldnetwork analyzertransformationابزار دقیقخودکار سازیسیستم کنترلشبکه عصبیکنترل ابزارکنترل سیستمکنترل کننده خودکارمهندسی ابزار Read More →

الگوریتم ترازی تصویر ECC (ثبت تصویر)

عنوان انگلیسی: ECC image alignment algorithm (image registration)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۸۰۵کلید واژه ها:enhanced correlation coefficientgradient_based registrationgradientbased registrationImage AlignmentImage Alignment in MATLABimage processingimage Read More →

مجموعه تابع ماتریسی انتقال مشابه

عنوان انگلیسی: Homogeneous Transformation Matrix Function Setزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۴کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxhomogeneous transformation matrixkinaematicsmatricesroboticscاطلاعات زیستیبیوانفورماتیکتحلیل داده های پزشکیتحلیل داده های زیستیتولباکس Read More →

بسته بازسازی CT

عنوان انگلیسی: CT reconstruction packageزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۷۹کلید واژه ها:backprojectioncentral slice theoremcomputed tomographyConvolutionfiltered backprojectionfunctional analysisimage processingradon transformationبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش سیگنالپیچشتحلیل تابعکانوولوشنمعادلات دیفرانسیلمهندسی Read More →

فرم متعارف قابل کنترل چند ورودی

عنوان انگلیسی: Multi-input Controllable Canonical Formزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۲۸کلید واژه ها:automationcanonical formControl SystemsControl theorycontrollablefrobenius transformationSystems theoryاتوماسیونسیستم های کنترلمهندسی الکترونیکمهندسی سامانه‌هامهندسی کنترلنظریه سامانه‌هانظریه Read More →

fminsearchbnd, fminsearchcon

عنوان انگلیسی: fminsearchbnd, fminsearchconزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۳۸کلید واژه ها:boundbound constrainedconstraintCrossoverfminsearchgenetic algorithmmaximizationminimizationmutationoptimizationtransformationالگوریتم اجتماع ذراتالگوریتم تکاملیالگوریتم رقابت استعماریالگوریتم ژنتیکانتخاببهینه سازیتابع برازشکرروموزومfminsearchbnd, fminsearchconfminsearchbnd, fminsearchcon فرم Read More →