نتایج جستجو برای «trading strategy»

تعداد کلیک: 803
عنوان انگلیسی: Band Trading Strategy
لینک: http://codesara.ir/content/m1379308-band-trading-strategy
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1379308
تعداد کلیک: 1223
عنوان انگلیسی: Automated Trading with MATLAB - 2012
لینک: http://codesara.ir/content/m1402614-automated-trading-with-matlab-2012
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1402614
تعداد کلیک: 1601
عنوان انگلیسی: Algorithmic Trading with MATLAB - 2010
لینک: http://codesara.ir/content/m1189541-algorithmic-trading-with-matlab-2010
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1189541

استراتژی تجارت گروهی