نتایج جستجو برای «trading»

تعداد کلیک: 1351
عنوان انگلیسی: Automated Trading with MATLAB - 2012
لینک: http://codesara.ir/content/m1402614-automated-trading-with-matlab-2012
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1402614
تعداد کلیک: 1112
عنوان انگلیسی: Probability of Informed Trading
لینک: http://codesara.ir/content/m1305603-probability-of-informed-trading
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1305603
تعداد کلیک: 658
عنوان انگلیسی: Empirical Technical Trading Systems
لینک: http://codesara.ir/content/m1382815-empirical-technical-trading-systems
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1382815
تعداد کلیک: 847
عنوان انگلیسی: Band Trading Strategy
لینک: http://codesara.ir/content/m1379308-band-trading-strategy
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1379308
تعداد کلیک: 1676
عنوان انگلیسی: Algorithmic Trading with MATLAB - 2010
لینک: http://codesara.ir/content/m1189541-algorithmic-trading-with-matlab-2010
لینک کوتاه: http://codesara.ir/m1189541

تجارت اتوماتیک با متلب – 2012