سیستم های معاملاتی تجربی فنی

عنوان انگلیسی: Empirical Technical Trading Systemsزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۶۹کلید واژه ها:alexanderanalysisdmacfinanceFinancial Engineeringmodelingopcrsiتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم مالیکاربرد متلب Read More →

احتمال تجارت دانسته

عنوان انگلیسی: Probability of Informed Tradingزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۱۴کلید واژه ها:applied econometricsEconometricsEconomicsempirical econometricsfinanceFinancial Engineerigmarket microstructuretradingاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیسنجش کمیت های اقتصادیعلوم اقتصادیعلوم مالیمهندسی Read More →

تجارت اتوماتیک با متلب – ۲۰۱۲

عنوان انگلیسی: Automated Trading with MATLAB – 2012زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۸۳۵کلید واژه ها:algorithmic tradingautomated tradingevolutionary learningfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxfixGenetic Programminggentici algorithmjava integrationmoving averagequickfixrsisharpe Read More →

استراتژی تجارت گروهی

عنوان انگلیسی: Band Trading Strategyزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۵۱کلید واژه ها:backtestingband tradingcomputational financeexamplefinanceFinancial Engineeringquanttrading strategyتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

تجارت الگوریتمیک با MATLAB – 2010

عنوان انگلیسی: Algorithmic Trading with MATLAB – 2010زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۱۸۲کلید واژه ها:algorithmic tradingaly kassamCrossoverCurve Fittingevolutionary learningfinanceFinancial EngineeringFinancial ToolboxFunction ApproximationFunction Fittinggenetic algoirthmGenetic Read More →

هم انباشتگی و زوج تجارت با جعبه ابزار اقتصادی

عنوان انگلیسی: Cointegration and Pairs Trading with Econometrics Toolboxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۶۱۵کلید واژه ها:cointegrationCurve FittingEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerig ForcastingforecastingFunction ApproximationFunction Fittingpairs tradingPredictiontime seriestradingvecاستنباط آماریاقتصاداقتصاد Read More →

بی ثباتی تاریخی

عنوان انگلیسی: Historical Volatilityزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۸۶کلید واژه ها:derivatives finance historical volatility options stocks volatilityfinanceFinancial Engineeringتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی Read More →

دانلود رایگان پایان نامه:پیدا کردن قواعد تجاری فنی در داده فرکانس بالا با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک

عنوان انگلیسی: Thesis:”FINDING TECHNICAL TRADING RULES IN HIGH-FREQUENCY DATA BY USING GENETIC PROGRAMMING”تعداد کلیک: ۱۱۱۷کلید واژه ها:ThesisUNIVERSITY OF SOUTHEREN CALIFORNIAایان نامه کارشناسی ارشددانلود پایان نامهدانلود Read More →

اتصال به ؟ از طریق ActiveX API

عنوان انگلیسی: Connecting to Interactive Brokers via ActiveX APIزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۸۷۴کلید واژه ها:api wrapperdata importfinanceFinancial Engineeringinteractive brokersتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم Read More →