حرکت میانگین- حرکت میانه و غیره

عنوان انگلیسی: Moving averages _ Moving median etcزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۴۰۴کلید واژه ها:blockfiltboxcarcolfiltConvolutionfunctional analysislowpassmoving averagesmoving maximummoving mediannlfilterrectanglerunning meanrunning mediansmoothsmoothingstatisticstime frequencytimeserieswaveletswindowsبینایی ماشینپردازش تصویرپردازش Read More →

روش کالیبراسیون برای مدل شوارتز اسمیت

عنوان انگلیسی: Calibration Method for the Schwartz-Smith Modelزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۴۳۷کلید واژه ها:commoditiesEconometricsEconomicsfinanceFinancial Engineerigkalman filterkalman smoothingKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemsschwartzsmith modelاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیتخمین Read More →

نوسانات فراکتالی سری های زمانی مالی

عنوان انگلیسی: Fractal Volatility of Financial Time Seriesزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۳۸۱کلید واژه ها:financeFinancial Engineeringmeasurementتحلیل مالیتحلیل مالی در متلبعلوم اقتصادیعلوم اقتصادی و مالیعلوم Read More →

periodogram احتمالی

عنوان انگلیسی: Contingency periodogramزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۴۷کلید واژه ها:categoricalCrispEntropyinformation theorymaximum entropyperiodogramrankRough Setstimeseriesآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتتئوری مجموعه سختسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتفازیمجموعهمجموعه Read More →

فیلتر فوریه تعاملی (نسخه ۱٫۵)

عنوان انگلیسی: Interactive Fourier Filter (version 1.5)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۳۸۶کلید واژه ها:”تجزیه و تحلیل سیستم هاfilterfilter analysisFilter Designfourierinteractivekalman filterKFlinear quadratic estimationLQEPrediction Problemssignal Read More →

رگرسیون موضعی دو بعدی

عنوان انگلیسی: Local Regression 2Dزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۷۶۰کلید واژه ها:۲d regressiondata smoothingEconometricsEconomicsestimationfinanceFinancial EngineerigFinancial EngineeringForcastingforecastinglocal regressionmathematicsoptimzationPredictionregressionrobustsmoothsmoothingstatisticstimeseriesاقتصاداقتصاد و مالیاقتصادسنجیپیش بینیپیش بینی آیندهپیش بینی در Read More →

پیش بینی سری زمانی مکی-گلس با سیستم فازی تک مرحله ای – روش دوم

عنوان انگلیسی: Mackey-Glass Time Series Forecasting using Method 2 Single Stage Fuzzy Forecasterزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۷۹۵کلید واژه ها:ForcastingforecastingfuzzymackeyglassmendelPredictionsatvirsystem identificationtimeserieswangآمارپیش بینیپیش بینی آیندهپیش Read More →