بخت آزمایی در Ehrenfest

عنوان انگلیسی: Ehrenfest’s Lotteryزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۲۵۸کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical SystemsEntropyequilibriuminformation theoryMATLAB for Chemical Engineersthermodynamicsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و Read More →

IAPWS_IF97 شکل فرم تابعی بدون لغرش

عنوان انگلیسی: IAPWS_IF97 functional form with no slipزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۳۲۵۰کلید واژه ها:chemistrycontrol designenergyengineeringenthalpyEntropyfluid mechanicshydrodynamicsiapwsif97information theorymodelingphysicspowerpropertiessaturatedsimulationsteamsubcooledsuperheatedthermodynamicswaterآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش Read More →

محاسبه ثابت قانون هنری

عنوان انگلیسی: Henry’s Law Constant Calculatorزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۰۵۲کلید واژه ها:Chemical EngineeringChemical Engineering in MATLABChemical ProcessChemical Systemschemistryconstantgasgaseshenryhenrys constantMATLAB for Chemical Engineersthermodynamicsسیستم های Read More →

ابزار ترمودینامیک HOT برای متلب

عنوان انگلیسی: HOT Thermodynamic Tools for Matlabزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۴۹۹کلید واژه ها:AerospaceAerospace EngineeringAerospace in MATLABautomotivechemistrycombustionthermodynamicsسیستم های پروازیکاربرد متلب در مهندسی هوا فضاکاربرد Read More →

محاسبه آنتالپی (GUI)

عنوان انگلیسی: Enthalpy Calculator (GUI)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۹۹۴کلید واژه ها:data importEntropyguiinformation theoryinterpolationthermodynamicsآنتروپیانتروپیبار اطلاعاتیبی نظمی و نظمتئوری اطلاعاتسنجش اطلاعاتسنجش میزان اطلاعاتمیزان اطلاعاتنظریه اطلاعاتمحاسبه Read More →