رسم یک اسپرد شیت .xls

عنوان انگلیسی: plotting a .xls spreadsheetزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۰۴۳کلید واژه ها:data importplotSpreadsheetSPSSxlsreadاسپرید شیتاسپریدشیتاکسلجدولجدول بندیدادهصفحه گستردهمایکروسافت اکسلنرم‌افزارهای صفحه گستردهرسم یک اسپرد شیت .xlsplotting Read More →

ARTMAP فازی

عنوان انگلیسی: Fuzzy ARTMAPزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۶۹۷۴کلید واژه ها:Adaptive resonance theoryartARTMAPARTMAP فازیbiologically inspired learningcns technology labCrossoverdemoFuzzy ARTMAPfuzzy logicFuzzy Logic Toolboxgenetic algorithmmodelingmutationneural networksآرت Read More →

جعبه ابزار آمار دایره ای (آمار جهتدار)

عنوان انگلیسی: Circular Statistics Toolbox (Directional Statistics)زبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۵۱۱۱کلید واژه ها:angangularanovacirclecircularcircular statisticcircular statisticsData AnalysisData Miningdirectional statisticspick of the weekpotwprobabilityrayleighstatisticswatsonwilliamsآمارآمار توصیفیآنالیز دادهآنالیز Read More →

تست رویه Mann-Kendall جمع شونده

عنوان انگلیسی: Cumulative Mann-Kendall trend testزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۲۸۶۴کلید واژه ها:BioinformaticsBioinformatics Toolboxmann kendallnon parametric teststatisticstrend testWeatherآلودگی هوااتمسفراطلاعات زیستیاقلیمبیوانفورماتیکپیش بینی آب و هواتحلیل Read More →

RNDTTEST

عنوان انگلیسی: RNDTTESTزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۱۸۸کلید واژه ها:monte carlopermutationprobabilityrandomisationstatisticsالگوریتم محاسباتیالگوریتم مونت کارلوالگوریتم های تصادفیانتخاب تصادفیروش مونت‌کارلوشبیه سازی تصادفیفرایندهای تصادفیلاس وگاسمونت کارلونمونه‌گیری تصادفیRNDTTESTRNDTTEST Read More →

بازوی Nام Oct و جعبه ابزار فیلتر AC

عنوان انگلیسی: Nth_Oct_Hand_Arm_ and _AC_Filter_Tool_Boxزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۴۷۲۵کلید واژه ها:aarmC#filterfilteringhandhand armnoisenth octaveoctavesoundthirdvibrationweightingارتعاشارتعاش مکانیکیارتعاشاتتحلیل ارتعاشاتسیستم های ارتعاشیلرزشلرزهمکانیکمهندسی مکانیکنوسانبازوی Nام Oct و جعبه ابزار Read More →

تست دقیق فیشر با n x m جدول احتمالی

عنوان انگلیسی: Fisher’s exact test with n x m contingency tableزبان برنامه نویسی: متلب (MATLAB)تعداد کلیک: ۱۵۹۸کلید واژه ها:categoryClassificationclusteringData Miningfishers exact conditional testmathematicsPattern Miningstatistics testخوشه Read More →